Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
web-footed
web-footed
['web'futid]
Cách viết khác:
web-toed
['web'toud]
tính từ
(động vật học) có chân màng (như) con vịt


/'web,futid/

tính từ
(động vật học) có chân màng (như con vịt)

Related search result for "web-footed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.