Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
volumetric
volumetric
[,vɔlju'metrik]
tính từ
(thuộc) thể tích
volumetric capacity
dung tích
để đo thể tích


/,vɔlju'metrik/

tính từ
(thuộc) thể tích
volumetric capacity dung tích
để đo thể tích


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.