Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unspecialized
unspecialized
[,ʌn'spe∫əlaizd]
tính từ
không chuyên dụng; không thích ứng, không thiết kế cho một mục đích riêng
không chuyên; không thuộc chuyên gia, không liên quan đến chuyên gia


/' n'spe laizd/

tính từ
không chuyên môn hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.