Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpretending
unpretending
[,ʌnpri'tendiη]
Cách viết khác:
unpretentious
[,ʌnpri'ten∫əs]
như unpretentious
khiêm nhường
không tự phụ, không kêu căng


/'ʌnpri'tenʃəs/ (unpretending) /'ʌnpri'tendiɳ/

tính từ
không tự phụ, không kiêu căng, khiêm tốn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.