Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpardonableness
unpardonableness
[ʌn'pɑ:dnəblnis]
danh từ
tính chất không thể tha thứ, tính chất không thể bỏ qua


/ʌn'pɑ:dnəblnis/

danh từ
tính không thể tha thứ, tính không thể dung thứ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.