Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninventive
uninventive
[,ʌnin'ventiv]
tính từ
không có tài phát minh, không có tài sáng chế; không có óc sáng tạo; không sáng tạo
không để phát minh, không để sáng chế; không để sáng tạo
không có óc sáng tạo, không sáng ý, không nhanh trí


/'ʌnin'ventiv/

tính từ
không có tài phát minh, không có tài sáng chế; không có óc sáng tạo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.