Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unchanging
unchanging
[ʌn't∫eindʒiη]
tính từ
không thay đổi, không đổi


/ʌn'tʃeindʤiɳ/

tính từ
không thay đổi, không đổi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.