Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tuck-out
tuck-out
['tʌk'aut]
Cách viết khác:
tuck-in
['tʌk'in]
như tuck-in


/'tʌk'in/ (tuck-out) /'tʌk'aut/
out) /'tʌk'aut/
danh từ
(từ lóng) bữa chén no say

Related search result for "tuck-out"
  • Words contain "tuck-out" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    xắn vén

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.