Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tuần hànhverb
to parade, to march

[tuần hành]
to parade; to march; to go on a march
Một cuộc tuần hành vì hoà bình
A peace march
Sinh viên tuần hành cùng với thợ thuyền
The students marched together with the workers
Tuần hành qua các đường phố
To parade through the streetsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.