Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
truncheon

truncheon
['trʌnt∫ən]
Cách viết khác:
baton
['bætən]
danh từ
dùi cui (của cảnh sát)
gậy, baton (tượng trưng quyền lực)
ngoại động từ
đánh bằng dùi cui


/'trʌntʃn/

danh từ
dùi cui (của cảnh sát)
gậy chỉ huy

ngoại động từ
đánh bằng dùi cui

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.