Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transliteration
transliteration
[,trænzlitə'rei∫n]
danh từ
sự chuyển tự, sự chuyển chữ, sự phiên chữ
bản chuyển tự


/,trænzlitə'reiʃn/

danh từ
sự chuyển chữ
bản chuyển chữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.