Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tragicomical
tragicomical
[,trædʒi'kɔmikl]
Cách viết khác:
tragicomic
[,trædʒi'kɔmik]
như tragicomic


/'trædʤi'kɔmik/ (tragicomical) /'trædʤi'kɔmikəl/

tính từ
(thuộc) bi hài kịch
vừa bi vừa hài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.