Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trở vềverb
to come back, to be back

[trở về]
to come back; to be back; to return
Chúng tôi đã cầu cho họ được sống sót trở về
We prayed that they might return alive; We prayed for their safe return
to rejoin
Các cựu chiến binh được lệnh trở về đơn vị cũ của mình
Ex-servicemen were ordered to rejoin their former units
Ông trở về Đảng dân chủ và được bầu làm thống đốc bang Massachusetts năm 1882
He rejoined the Democratic Party and was elected governor of Massachusetts in 1882
... trở về trước
... and earlier
Các năm tài chính từ 1976 trở về trước có 12 tháng, kết thúc vào ngày 30/6 hàng năm
Fiscal years 1976 and earlier consist of the 12 months ending on June 30 of each year
... trở về sau
Xem trở điGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.