Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toplofty
toplofty
[tɔp'lɔfti]
tính từ
kiêu căng; khinh khỉnh


/'tɔp'lɔfti/

tính từ
kiêu căng; khinh khỉnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.