Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thú nhậnverb
to confess, to admit, to realize

[thú nhận]
to acknowledge; to confess; to admit; to own; to avow
Cuối cùng, nó đã phải thú nhận tội lỗi
Finally he had to confess/admit his guilt
Nàng thú nhận là đã nói dối tôi mấy lần
She confessed to having lied to me several times
Nó quê quá đành phải thú nhận
He was shamed into a confessionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.