Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
take into account


    Chuyên ngành kỹ thuật
xét đến
    Lĩnh vực: xây dựng
tính đến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.