Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taciturnity
taciturnity
[,tæsi'tə:nəti]
danh từ
tính ít nói, tính lầm lì, tính không cởi mở


/,tæsi'tə:niti/

danh từ
tính ít nói

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.