Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tận hưởng



verb
to enjoy fully, to make the most of

[tận hưởng]
to enjoy; to make the most of....
Ta hãy cùng nhau tận hưởng mùa xuân mới!
Let's make the most of this new spring together!



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.