Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tít mù



adj
very far away, far remote

[tít mù]
tính từ
very far away, far remote



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.