Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
suy suyễnBe harmed
    Đồ đạc không suy suyển No harm was done to the furniture; the furniture was still intact


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.