Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superciliary
superciliary
[,su:pə'siliəri]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) lông mày
ở phía trên con mắt


/,sju:pə'siliəri/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) lông mày
ở phía trên con mắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.