Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
standard of measurement


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện lạnh
tiêu chuẩn đo (lường)
    Lĩnh vực: xây dựng
tiêu chuẩn đo lường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.