Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specificness
specificness
['spesifiknis]
Cách viết khác:
specificity
[,spesi'fisiti]
như specificity


/,spesi'fisiti/ (specificness) /spi'sifiknis/

danh từ
đặc trưng, nét riêng biệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.