Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sick-benefit
sick-benefit
['sik'benifit]
danh từ
tiền trợ cấp ốm đau


/'sik,benifit/

danh từ
tiền trợ cấp ốm đau

Related search result for "sick-benefit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.