Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sấp bóng


[sấp bóng]
With one's back to the light.
Ngồi sấp bóng khó đọc
It is hard to read when one sits with one's back to the light.With one's back to the light
Ngồi sấp bóng khó đọc It is hard to read when one sits with one's back to the light


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.