Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rừng xanh


[rừng xanh]
virgin forest
Rừng xanh núi đỏ
Remote places difficult of access.Forest
Rừng xanh núi đỏ Remote places difficult of access


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.