Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pull down


    Chuyên ngành kỹ thuật
phá hủy
sụp đổ
    Lĩnh vực: xây dựng
kéo đổ
kéo xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.