Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
publicise
ngoại động từ
đưa ra công khai; làm cho thiên hạ biết đến
quảng cáo, làm cho mọi người biếtpublicise
['pəblisaiz]
Cách viết khác:
publicize
['pəblisaiz]
như publicizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.