Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prompting
prompting
['prɔmptiη]
danh từ
sự xúi giục; sự thúc giục; sự thúc đẩy
sự nhắc
no prompting!
không được nhắc
the promptings of conscience
sự nhắc nhở của lương tâm, tiếng nói của lương tâm


/prompting/

danh từ
sự xúi giục; sự thúc giục; sự thúc đẩy
sự nhắc
no prompting! không được nhắc
the promptings of conscience sự nhắc nhở của lương tâm, tiếng nói của lương tâm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.