Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phụ lực


[phụ lực]
Help, assist, give help
Phụ lực vào cho chóng xong công việc
To assist in getting a job done quickly.Help, assist
Phụ lực vào cho chóng xong công việc To assist in getting a job done quickly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.