Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phải đòn


[phải đòn]
Get (be given) the cane, be whipped.
get a beating, get a spanking
lần sau phải đòn đấy
you'll get smacked next timeGet (be given) the cane, be whipped


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.