Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phác tính


[phác tính]
Calculate approximatively; estimate.Calculate approximatively; estimate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.