Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overestimate
overestimate
['ouvər'estimit]
danh từ
sự đánh giá quá cao
ngoại động từ
đánh giá quá cao


/'ouvər'estimit/

danh từ
sự đánh giá quá cao['ouvər'estimeit]

ngoại động từ
đánh giá quá cao

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.