Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overearnest
overearnest
['ouvər'ə:nist]
tính từ
quá hăng hái, quá sốt sắng


/'ouvər'ə:nist/

tính từ
quá hăng hái, quá sốt sắng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.