Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outspokenness
outspokenness
[aut'spouknnis]
danh từ
tính nói thẳng, tính bộc trực
tính chất thẳng thắn


/aut'spouknnis/

danh từ
tính nói thẳng, tính bộc trực
tính chất thẳng thắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.