Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
onion twitch
onion+twitch
['ʌnjən'twit∫]
Cách viết khác:
onion-couch
['ʌnjən'kaulf]
như onion-couch


/'ʌnjən'kautʃ/ (onion-grass) /'ʌnjən'ʌnjəngrɑ:s/ (onion_twitch) /'ʌnjən'twitʃ/
grass) /'ʌnjən'ʌnjəngrɑ:s/ (onion_twitch) /'ʌnjən'twitʃ/

danh từ
(thực vật học) lúa yến mạch dại

Related search result for "onion twitch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.