Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhớn nhác


[nhớn nhác]
Look around in bewilderment.
Nhớn nhác như con hươu lạc mẹ
To looh around in bewilderment like a fawn strayed from its mother.
nhớn nha nhớn nhác (láy, ý tăng)
wandering, roaming
nhìn nhớn nhác
wandering/roving lookLook around in bewilderment
Nhớn nhác như con hươu lạc mẹ To looh around in bewilderment like a fawn strayed from its mother
nhớn nha nhớn nhác (láy, ý tăng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.