Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhàn rỗi


[nhàn rỗi]
leisured; idle; free
Đọc sách trong lúc nhàn rỗi
To read when one is free
unused; unemployedLeisured, idle, free
Xem sách trong lúc nhàn rỗi To read when one is free


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.