Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoảnh mặt


[ngoảnh mặt]
Turn away
Ngoảnh mặt làm ngơ
To turn a deaf ear to.Turn away
Ngoảnh mặt làm ngơ To turn a deaf ear to


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.