Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngấc


[ngấc]
(địa phương) Lift, raise [one's head].
Đang đọc sách, ngấc lên nhìn có người đi vào
To lift one's head and look from what one is reading, because someone has just come in.(địa phương) Lift, raise [one's head]
Đang đọc sách, ngấc lên nhìn có người đi vào To lift one's head and look from what one is reading, because someone has just come in


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.