Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngạo ngược


[ngạo ngược]
Impertinent, insolent (in a self-willed way).
impolite, rudeImpertinent, insolent (in a self-willed way)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.