Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngũ thường


[ngũ thường]
(Khổng giáo) Five Constant Virtues
Ngũ thường gồm có Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín
Five Constant Virtues include Kindness, Decorum, Uprightness, Wisdom, FaithfulnessThe five constant virtues (in feudal ethics) (benevolence, righteousness, proprieties, wisdom and fidelity)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.