Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngũ hành


[ngũ hành]
Five basic elements (metal & wood & water & fire & earth, according to Eastern philosophy)The five basic elements (metal, wood, water, fire, earth, according to Eastern plilosopky)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.