Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngũ giới


[ngũ giới]
(Phật giáo) Five Precepts (no killing; no stealing; no harmful language; no sexual misbehaviour; no use of intoxicants)The five nays (of Buddhism) (no killing of animals, no stealing, no sex, no vulgar speech, no alcohol drinking)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.