Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nặng mặt


[nặng mặt]
to pull a long face
Không biết nó tức tối gì mà cứ nặng mặt cả ngày
For reasons best known to himself, he pulled a long face all dayMake (pull, put on. wear) a long face
Không biết nó tức tối gì mà cứ nặng mặt ra He is pulling a long face because he is angry at no one knows what


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.