Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nín thinh


[nín thinh]
to remain/keep silent; to fall silent; to keep a still tongue in one's head
Bắt ai phải nín thinh
To silence; to tongue-tie; to reduce somebody to silence; to tie somebody's tongueKeep silent, give no answer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.