Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
municipality
municipality
[mju:,nisi'pæliti]
danh từ
đô thị tự trị, thành phố tự trị
chính quyền thành phố tự trị, chính quyền đô thị tự trị


/mju:,nisi'pæliti/

danh từ
đô thị tự trị, thành phố tự trị
chính quyền thành phố tự trị, chính quyền đô thị tự trị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.