Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mong nhớ


[mong nhớ]
miss, think of, longing
Mong nhớ người yêu
To miss one's sweetheart.Miss
Mong nhớ người yêu To miss one's sweetheart


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.