Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misconstruction
misconstruction
['miskəns'trʌk∫n]
danh từ
sự hiểu sai, sự giải thích sai


/'miskəns'trʌkʃn/

danh từ
sự hiểu sai, sự giải thích sai

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.