Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manifest desting


/'mænifest'destini/

danh từ
thuyết bành trướng do định mệnh (của Mỹ)

Related search result for "manifest desting"
  • Words contain "manifest desting" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    biểu hiện hiện

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.